Šiaulietis rankininkas ateitį mato Klaipėdoje

Ge­riau­siu 2015 me­tų Šiau­lių ran­ki­nin­ku iš­rink­tas Gab­rie­lius Vir­baus­kas mo­ko­si pa­sku­ti­nė­je gim­na­zi­jos kla­sė­je, bet jau ke­lia spar­nus į Klai­pė­dą. Šiau­lių „SM Du­by­sos-Gu­ber­ni­jos“ ran­ki­nin­ką, per rung­ty­nes vi­du­ti­niš­kai pel­nan­tį 8,6 įvar­čio, pa­ste­bė­jo ša­lies čem­pio­no Klai­pė­dos „Dra­gū­no“ klu­bo va­do­vai.

Šiau­liams at­sto­vaus jau­ni­mo čem­pio­na­te

Jau šį sa­vait­ga­lį G. Vir­baus­kas Lie­tu­vos Vi­vus.lt ran­ki­nio ly­gos rung­ty­nė­se at­sto­vaus Klai­pė­dos klu­bui. Šiau­lie­čio tre­ne­ris Sta­nis­lo­vas Nai­nis sa­ko, kad „SM Du­by­sos-Gu­ber­ni­jos“ ko­man­dai tai di­de­lis pra­ra­di­mas, ta­čiau džiu­gu dėl auk­lė­ti­nio, ku­ris tu­rės ga­li­my­bę to­bu­lė­ti ir tap­ti ša­lies čem­pio­nu.

Gab­rie­lius mo­ko­si Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je IV kla­sė­je. Kol baigs mo­kyk­lą, vai­ki­nas į tre­ni­ruo­tes Klai­pė­do­je va­ži­nės penk­ta­die­niais, o sa­vait­ga­liais da­ly­vaus rung­ty­nė­se.

Šiau­liams Gab­rie­lius dar ku­rį lai­ką at­sto­vaus Lie­tu­vos jau­ni­mo ran­ki­nio čem­pio­na­te. Per­nai šiau­lie­čiai ta­po ša­lies jau­ni­mo U-19 čem­pio­nais, ir be­ne di­džiau­sią in­dė­lį į per­ga­les įne­šė G. Vir­baus­kas.

Vi­lia­si pa­tek­ti į rink­ti­nę

Ran­ki­nin­kas sa­ko, kad Šiau­liuo­se ran­ki­nis nė­ra toks po­pu­lia­rus, kaip no­rė­tų­si. Dau­gu­ma „SM Du­by­sos-Gu­ber­ni­jos“ žai­dė­jų yra moks­lei­viai ar­ba dir­ban­tys žmo­nės ir tre­ni­ruo­tėms ga­li skir­ti tik va­ka­rus. O „Dra­gū­nas“, pa­sak ran­ki­nin­ko, yra pro­fe­sio­na­lus klu­bas, ir jo žai­dė­jai tre­ni­ruo­ja­si du kar­tus per die­ną.

Gab­rie­lių klai­pė­die­čių pa­siū­ly­mas pe­rei­ti į jų klu­bą nu­džiu­gi­no ir ap­si­spręs­ti ne­bu­vo sun­ku. Juo­lab kad „Dra­gū­no“ tre­ne­ris Ar­tū­ras Juš­kė­nas yra ir Lie­tu­vos vy­rų ran­ki­nio rink­ti­nės tre­ne­ris. „Gal bus leng­viau pa­kliū­ti į rink­ti­nę?“ – svars­to vai­ki­nas.

Per­nai Gab­rie­lius iš­ban­dė jė­gas re­zer­vi­nė­je ša­lies rink­ti­nė­je, da­ly­va­vo tur­ny­re Len­ki­jo­je, ku­ria­me ne­blo­gai se­kė­si.

Gab­rie­lius dar iki „Dra­gū­no“ pa­siū­ly­mo pa­svars­ty­da­vo apie stu­di­jas Klai­pė­do­je, nes vi­lio­jo ga­li­my­bė žais­ti ša­lies čem­pio­nų ko­man­do­je. Ta­čiau apie stu­di­jas, su­si­ju­sias su spor­tu, vai­ki­nas sa­ko kol kas ne­gal­vo­jan­tis, la­biau vi­lio­ja ma­te­ma­ti­ka ar fi­zi­ka.

Žai­džia nuo 7 me­tų

Ran­ki­nio tre­ne­ris Sta­nis­lo­vas Nai­nis pri­si­me­na tą die­ną, kai į jo ren­ka­mą tre­čiak­la­sių gru­pę ma­ma at­ve­dė Gab­rie­liaus bro­lį Dei­vy­dą, o ne­tru­kus, gal po mė­ne­sio, pa­pra­šė, kad priim­tų ir pir­mak­la­sį Gab­rie­lių.

„Pir­mo­kė­lį mo­ky­ti to­kio vy­riš­ko žai­di­mo bu­vo ne­leng­va, bet jis grei­tai per­pra­to ir įval­dė žai­di­mą. Vai­ki­nas tu­ri la­bai ge­rą gal­vą“, – tre­ne­ris gi­ria sa­vo auk­lė­ti­nio žai­dimo mąs­ty­se­ną ir koor­di­na­ci­ją.

Ta­len­tin­gais ran­ki­nin­kais išau­go abu bro­liai. Dvi­de­šimt­me­tis Dei­vy­das ant­ri me­tai at­sto­vau­ja vi­ce­čem­pio­nų ko­man­dai Kau­no „Gra­ni­tui-Ga­jai-Ka­riui“.

Gab­rie­lius po me­tų no­rė­jo mes­ti ran­ki­nį, bet tė­tis at­kal­bė­jo. Da­bar vai­ki­nas ran­ki­niui ski­ria be­veik vi­są sa­vo dė­me­sį. Ste­bi rung­ty­nes, mo­ko­si iš ge­riau­sių pa­sau­lio ran­ki­nin­kų.

G. Vir­baus­ką ypač ža­vė­jo da­bar jau kar­je­rą bai­gu­sio kroa­to Iva­no Ba­li­čiaus žai­di­mas. „Man vis sa­ky­da­vo, kad aš esu ma­žo ūgio (180 cm) ir to­dėl bus sun­ku. I. Ba­li­čius ir­gi ne­bu­vo pa­ts aukš­čiau­sias, bet ge­rai ma­ty­da­vo aikš­te­lę ir grei­tai priim­da­vo ge­rus spren­di­mus“, – apie sa­vo įkvė­pė­ją sa­ko vai­ki­nas.

Iš lie­tu­vių ran­ki­nin­kų šiau­lie­čiui la­biau­siai pa­tin­ka rink­ti­nės na­rio Ai­de­no Ma­la­šins­ko žai­di­mo sti­lius. „Jis stai­gus, grei­tas, la­bai įspū­din­gi jo apė­ji­mai, kai iš nie­ko sukuria įvar­čio si­tua­ci­ją“, – ža­vi­si Gab­rie­lius.

Vai­ki­nas pa­brė­žia, kad ne­si­sten­gia ko­pi­juo­ti ki­tų žai­di­mo, o ban­do su­si­kur­ti sa­vi­tą tak­ti­ką. Jau­čia­si dė­kin­gas tre­ne­riui, ku­ris jam, dar vai­kui, sky­rė daug dė­me­sio, kad pa­si­ti­ki ir lei­džia daug žais­ti. Tai ir le­mia ge­rus re­zul­ta­tus.

Sva­jo­ja tap­ti čem­pio­nu

S. Nai­nis pa­sa­ko­ja, kad praei­tais me­tais, kai bu­vo su­si­rgęs, tre­ni­ruo­tes pa­ti­kė­jo ves­ti Gab­rie­liui, ir jis pui­kiai su šiuo dar­bu su­si­tvar­kė. „Su­ge­bė­ji­mų tre­ne­riu tap­ti jis tu­ri: yra reik­lus, su­pran­ta ran­ki­nio spe­ci­fi­ką. Bet to ne­lin­kė­čiau“, – šyp­so­si tre­ne­ris, ne­leng­vą dar­bą dir­ban­tis jau 30 me­tų.

Pats Gab­rie­lius pri­si­me­na, kad ne­bu­vo la­bai leng­va: „Vien­me­čiai ir jau­nes­ni ne­la­bai no­ri klau­sy­ti, su vy­res­niais – dar sun­kiau.“ Vis­gi apie tre­ne­rio kar­je­rą kar­tais pa­svars­to – jei­gu bai­gus spor­ti­nin­ko kar­je­rą ne­si­no­rės at­si­trauk­ti nuo ran­ki­nio.

Da­bar G. Vir­baus­kas sva­jo­ja tap­ti ša­lies čem­pio­nu: „Dra­gū­nas“ jau še­šis kar­tus iš ei­lės yra ta­pęs čem­pio­nu, no­ri­si pa­dė­ti jam tap­ti sep­tin­tą kar­tą čem­pio­nu.“

Pa­na­šu, kad vai­ki­no sva­jo­nė virs tik­ro­ve. Klai­pė­die­čiai su 20 taš­kų yra pir­mo­jo­je tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­to­je.

No­rė­tų­si šiau­lie­čiui jė­gas iš­ban­dy­ti ir ko­kia­me už­sie­nio klu­be.

As­me­ni­nė nuo­tr.

CENT­RAS: Gab­rie­lius Vir­baus­kas (su ka­muo­liu) žai­džia cent­ro po­zi­ci­jo­je. Nors daug kas jam sa­kė, kad dėl pa­ly­gin­ti ne­di­de­lio ūgio bus sun­ku var­žy­tis, ta­čiau vai­ki­nas sa­ko, kad kar­tais jo ūgis tam­pa pri­va­lu­mu, be to, jį kom­pen­suo­ja grei­tis.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

SPOR­TAS: Gab­rie­lius Vir­baus­kas šyp­so­si: „Ran­ki­nin­kai vi­sa­da bu­vo uni­ver­sa­lūs spor­ti­nin­kai. Kai ne­spau­džia var­žy­bų gra­fi­kas, per tre­ni­ruo­tes pa­žai­džia­me krep­ši­nį, fut­bo­lą, va­sa­rą – pa­plū­di­mio tink­li­nį.“

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

TRE­NE­RIS: Gabrieliaus Vir­baus­ko tre­ne­ris Sta­nis­lo­vas Nai­nis: „Vis­kas, ką ga­li­ma ge­ro pa­sa­ky­ti apie žmo­gų, tin­ka Gab­rie­liui. Jis – darbš­tus, drau­giš­kas, sa­vik­ri­tiš­kas, neiš­pui­kęs. Kaip žai­dė­jas – pa­gal si­tua­ci­ją ge­ba grei­tai priim­ti spren­di­mus. Va­do­vau­ja­si sa­vo gal­va, o ne vien tre­ne­rio su­kur­ta tak­ti­ka.“

Straipsnio autorė Jurgita JUŠKEVIČIENĖ, www.skrastas.lt
http://skrastas.lt/?data=2016-01-30&rub=1065924811&id=1454086835
 

Palikite atsiliepimą